Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 / 46 / CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018 , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable de l’tractament
Denominació: ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt
CIF: G62420674
Direcció: Mestra Viladrosa, 44
Telèfon: 600433165
Correu electrònic: adeavd@gmail.com

Finalitat de l’tractament
Totes les dades facilitades pels nostres clients i / o visitants al web d’ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt o al seu personal, seran incloses en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la resposabilitat d’ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament

 1. Relació contractual: És la que s’aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
 2. Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
 3. El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris
No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

Comunicació
No farem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació
Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per assolir els fins per als quals van ser recollides. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i política de cookies.

En aquest sentit, ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb vostè, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les seves dades seran inaccessibles per a ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat
Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposats les dades. Tanmateix, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que vostè faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi al nostre web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditarles per verificar el seu compliment.

Els seus drets
Informem que podrà exercir els següents drets:

 1. Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells;
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte;
 3. Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
 4. Dret de limitació de l’tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat de l’tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d’oposició a el tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt deixarà de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
 6. Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
 7. Dret a revocar el consentiment atorgat a ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt.

Per exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres a l’adreça Mestra Viladrosa, 44, adjuntant còpia del seu DNI.

Tutela de drets
En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: https://aepd.es
 • Correo postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Telèfon: 901 100 099 i 912 663 517

Fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions
ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legistlativas o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.